Capitolul XI. Dispoziții finale

  • Art. 198. Carta ITP se adoptă prin vot uninominal în prezenţa a 2/3 din membrii săi, de către Senatul ITP, care supraveghează respectarea şi aplicarea acesteia.
  • Art. 199. Toate Regulamentele interioare menţionate în prezenta Cartă, precum şi cele care vor fi elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în funcţia necesităţilor, constituie parte integrantă a Cartei ITP, care pot fi modificate prin Hotărâre de Senat. Pentru lista regulamentelor, statutelor şi metodologiilor care fac parte din prezenta Cartă vezi Anexa 1.
  • Art. 200. Propunerile de ameliorare sau amendare a Cartei ITP se înregistrează oficial de către Secretariatul ITP. Oricare membru al comunităţii universitare poate înainta propuneri în acest sens.
  • Art. 201. Carta ITP intră în vigoare după adoptarea ei de către Senat, cu avizul Bisericilor susţinătoare, după care se publică şi în format electronic pe site-ul Institutului.
  • Art. 202. Orice alte reglementări sau dispoziţii anterioare, referitoare la organizarea şi funcţionarea Institutului Teologic Protestant, se abrogă.
  • Art. 203. Prezenta Cartă a fost elaborată ţinând cont de prevederile Legii nr. 24/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare în MO, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, şi a fost actualizată conform legislaţiei în vigoare şi a necesităţilor impuse de procesul reformei învăţământului superior în cursul anului universitar 2010/2011, fiind revizuită şi aprobată de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 05.01.2012. Prezenta Cartă a fost avizată favorabil de către Direcția Generală Juridică a MECTS cu Nr. 53866 Bis (2)/31.01.2012, și a fost adoptată conform art. 128 (5) din Legea nr. 1/2011 de către Senatul ITP în cadrul ședinței din 07.02.2012.