Capitolul IX. Patrimoniul, baza materială și bugetul

 • Art. 180. Conform art. 229 din Legea nr. 1/2011, patrimoniul ITP constă în patrimoniul iniţial al fondatorilor (a Bisericilor susţinătoare), la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. ITP, pe durata existenţei sale, dispune de patrimoniul pus la dispoziţia sa, conform legii.
 • Art. 181. Toate deciziile privind patrimoniul ITP sunt luate de către Consiliul de administraţie.
 • Art. 182. Bunurile mobile şi imobile, respectiv bibliotecile Institutelor Teologice ale Eparhiei Reformate din Ardeal şi ale Bisericii Unitariene, care au funcţionat înainte de 1948, fac parte din patrimoniul Bisericii respective.
 • Art. 183. Bunurile achiziţionate după 1 ianuarie 1949, precum şi fondul de carte donate bibliotecii de către Bisericile susţinătoare constituie bunuri comune şi formează proprietatea ITP.
 • Art. 184. Clădirea în care Institutul îşi desfăşoară activitatea aparţine Eparhiei Reformate din Ardeal, cu care ITP a încheiat un acord de comodat cu titlu gratuit pe perioada funcţionării Institutului.
 • Art. 185. Păstrarea şi folosirea bunurilor Institutului intră în competenţa Comisiei economico–financiare, care este aleasă cu un mandat de 4 ani de către Senatul ITP.
 • Art. 186. Comisia economico–financiară este subordonată în mod direct Consiliului de Administrație.
 • Art. 187. Membrii Comisiei economico–financiare sunt:
  • a) Rectorul – preşedinte;
  • b) Decanul;
  • c) primcuratorii şi consilierii economici ai Bisericilor susţinătoare;
  • d) trei membri delegaţi ai Consiliului Facultăţii;
  • e) Directorul administrativ al ITP;
  • f) Contabilul şef al ITP.
 • Art. 188. Comisia economico–financiară se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an. Raportul comisiei este prezentat Consiliului de Administrație, care îl înaintează Senatului.
 • Art. 189. Comisia economico–financiară întocmeşte proiectul bugetului Institutului şi-l înaintează Consiliului de Administrație pentru analiză şi avizare.
 • Art. 190. Bisericile susţinătoare acordă Institutului subvenţia necesară desfăşurării întregului proces de funcţionare, în rate lunare, conform acordului lor comun.
 • Art. 191. Destinaţia fondurilor proprii este dezvoltarea şi ameliorarea procesului educaţional şi de cercetare. Condiţiile în care aceste fonduri sunt utilizate sunt definite atât prin legislaţia în vigoare, cât şi prin acordurile încheiate între ITP şi Bisericile susţinătoare. Verificarea utilizării fondurilor şi a situaţiei economico-financiare a ITP se face atât prin audit financiar intern, cât şi extern.
 • Art. 192. Construirea elementelor aferente bazei materiale a ITP, necesare educaţiei şi cercetării ştiinţifice se face atât cu ajutorul Bisericilor susţinătoare, cât şi prin obţinerea de către Institut a unor fonduri în urma participării în proiecte interne sau internaţionale. Deţinerea şi folosirea elementelor aferente bazei materiale obţinute prin aceste modalităţi se face conform înţelegerii anterioare sau contractului încheiat, după caz.
 • Art. 193. Conform art. 126, alin. 3 din Legea nr. 1/2011, spaţiul universitar al ITP este inviolabil. Accesul în spaţiul universitar este permis numai în condiţiile stabilite prin lege şi Regulamentul de ordine interioară.