Capitolul I. Dispoziții generale

  • Art. 1. Institutul Teologic Protestant (ITP) al Bisericilor Protestante din România (Biserica Reformată, Biserica Evanghelică-Lutherană, Biserica Unitariană – în continuare: Biserici susţinătoare) este o instituţie de învăţământ superior acreditată conform legislaţiei în vigoare, care pregăteşte preoţi şi cercetători pentru Bisericile susţinătoare precum şi alte cadre care activează atât în cadrul cât şi în afara acestor biserici.
  • Art. 2. Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca are personalitate juridică şi funcţionează conform prevederilor reglementărilor legale în vigoare, inclusiv ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
  • Art. 3. ITP a fost fondată din iniţiativa şi cu resursele materiale şi financiare ale Bisericilor susţinătoare, recunoscute ca atare potrivit legii.
  • Art. 4. ITP beneficiază de autonomie universitară şi economico-financiară, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţia României, conform art. 227, alin. 2 al Legii nr. 1/2011.
  • Art. 5. Structura ITP ca universitate multiconfesională, atribuţiile, durata mandatelor, precum şi alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de prezenta Cartă, avizate de fondatori şi aprobate de Senatul ITP cu respectarea strictă a prevederilor legii nr. 1/2011 şi a altor reglementări în vigoare.
  • Art. 6. Drepturile şi obligaţiile ce revin Bisericilor susţinătoare Institutului sunt exercitate de organele conducătoare ale acestora, conform statutelor/canoanelor fiecăreia. Dreptul de supraveghere al Episcopiilor este asigurat de statutele/canoanele Bisericilor respective.
  • Art. 7. Activitatea didactico–educaţională, spirituală, de cercetare şi administrativă a Institutului are la bază învăţătura, canoanele şi tradiţiile Bisericilor susţinătoare şi se desfăşoară într-un spirit ecumenic cu respectarea diversităţii confesionale.
  • Art. 8. Limba de predare în Institut este cea maghiară, cu posibilitatea folosirii limbilor de circulaţie internaţională.