Bevezetés. Alapirodalom áttekintése

Kötelező irodalom

Azzopardi-A. Furlong-I. – Stalder: A sebezhető ifjúság. Sebezhetőség az oktatásban, munkavállalásban és a szabadidőben. Szeged, Belvedere Kiadó, 2003
Barna Gergely. Erdélyi magyar ifjúsági szervezetek szervezetszociológiai elemzése. (Erdélyi Társadalom 2004/2)
Beck, Ulrich. Túl renden és osztályon? In. Angelusz Róbert ed.: A társadalmi rétegződés komponensei (Budapest, Új Mandátum, 1999, 418–468)
Bourdieu, P. Az iskolai kiválóság és a francia oktatási rendszer értékei. In. Bourdieu: A
Culic Irina. Câştigătorii. Elita politică şi democratizare în Romania (Limes, 2002, 81–126)
Ercsei K. – Geambaşu R. A „tusványosi táborlakók” (Erdélyi Társadalom, 2004/2)
Fehéremberiskola. Anna Franki cigányok melegek, drgosok stb. (A Magyar Narancs Különkiadása, 1994)
Gábor Kálmán. A magyar fiatalok és az iskolai ifjúsági korszak. (In. Ifjúság, 2000)
Gábor Kálmán. A perifériáról a centrumba. Előzetes hipotézisek a határon túli magyar fiatalok helyzetének az értelmezéséhez. (Kolozsvár, Korunk, 2005)
Gábor Kálmán. Az ifjúsági korszakváltás. Válogatás a nemzetközi irodalomból és ifjúságszociológiai alapfogalmak (Budapest, 2004)
Gábor Kálmán. Ifjúsági korszakváltás és erőszak. (Educatio 1999/4, 740–751)
Gábor Kálmán. Ifjúságszociológia. Curs universitar. (Budapest, Belvedere, 2006)
Gábor Kálmán. Sziget kutatások 2000–2004 (és más esettanulmányok). (Erdélyi Társadalom 2004/2)
Gyerő Dávid. Kévekötők. Az erdélyi unitárius ifjúsági mozgalom története. (Sepsiszentgyörgy, 2000)
Komoróczy Géza. Kisebbségekből álló társadalom. In. Uö. Bezárkózás a nemzeti hagyományba. (Budapest, Századvég, 1991, 393–400)
Kovács Gábor. Önimádó fogyasztó vagy posztmodern törzstag. (Café Babel SZIGET, 129–136)
Ladányi – Szelényi. A kirekesztettség változó formái. (Új Ifjúsági Szemle 2005/1)
Ladányi János. Rétegződés és szelekció a felsőoktatásban. (Budapest, Educatio Kiadó, 1994)
Medgyesi M. – Szívós P. – Tóth I. Gy. Szegénység és egyenlőtlenségek: generációs eltolódások. (In. Kolosi T. etc. ed. Társadalmi riport 2000, 177–205)
Rácz József ed. Drog és társadalom. Az adikció mintázatai. (Budapest, Új Mandátum, 2002)
Sólyom Andrea. Ifjúsági szubkultúrák Székelyudvarhelyen. (Új Ifjúsági Szemle 2005/1)
Szabó I. – Örkény A. Tzenévesek állampolgári kultúrája. (Budapest, Minoritas, 1998)
Szabó Máté. Spontán szerveződő ifjúsági csoportok a nyolcvanas években Magyarországon. (Ifjúsági Szemle 1998/3, 9–19)
Szapu Magda ed. Ifjúsági „szubkultúrák”. Tanulmánykötet. (Scientia Humana – MTA PTI, Budapest, 2004)
Pierre Bourdieu: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése. (Budapest, Gondolat, 1978, 39–71)
Tibori Timea. A szabadidő szerkezetváltozás 1977–1997. In: Hanák K. – Neményi M. ed. Losonczi Ágnes köszöntése. (Budapest, Új Mandátum, 52–67)
Tomka Miklós. Hagyományos (vallási) értékek a modern társadalomban. (Educatio 3, 419–434)
Többen (szerk.): Egyetemi élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Veres Valér ed. Erdélyi középiskolások átalakulásban. (Limes-Új Mandátum, 2000)
Veres Valér. A kárpát medencei magyar fiatalok életeseményei, társadalmi-gazdasági helyzete és közérzete. (Erdélyi Társadalom, 2004/2)
Veres Valér. Etnikai vs. nemzeti identitás kisebbségi helyzetben – az erdélyi magyarok esete. (In: Kötőjelek. Budapest, ELTE TáTK, 2003, 9–26)