Biserica primară și teologia apostolică

Acest curs prezintă teologia creștinilor iudaici și elenici din primul secol de după Chr. și introduce studentul în gândirea apostolului Pavel, care a jucat un rol extrem de important pentru întregul creștinism.

Competențe

Competențe specifice

Studentul își formează o imagine de ansamblu despre concepțiile speciale ale cărților din Noul Testament, descoperind in același timp trăsăturile comune care asigura unitatea cărților canonice din Noul Testament. Din Faptele Apostolilor studentul face cunoștința cu viața comunității primara și cu învățătura teologica a acesteia. Pe baza epistolelor apostolului Pavel studentul reușește să contureze viața apostolului, chemarea sa, și slujirea sa in misiune, precum si învățătura propovăduita de el despre persoana și munca mântuitoare a lui Hristos. Studentul însușește conținutul noțiunilor soteriologice de baza si concepția sa legate de om, credința, biserica și viața eternă.

Competențe generale

Studentul însușește deprinderi prin care este capabil să diferențieze învățătura creștinilor iudaice si cea a comunităților creștine elenice. Studentul devine capabil să deslușească mesajul epistolelor apostolice despre Hristos si sa actualizeze sensul acestuia pentru cititorilor de astăzi.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 78
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 50

Examinare

Examenul se desfășoară după regulamentele în vigoare.

Bibliografie

Carte