A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált könyvek

Kolumbán Vilmos József : A Sepsi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei. 1728-1790
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 3; Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, Erdélyi Református Egyházkerület, 2005. 256 old. | ISBN 9737971108
Geréb Zsolt : Újszövetségi tanulmányok
Nagyvárad: Partium Kiadó, 2005. 380 old. | ISBN 9738639433
Rezi Elek : Felelősségünk a ránk bízott életért
Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház, 2005. 191 old. | ISBN 9739925499
Kolumbán Vilmos József : Backamadarasi Kiss Gergely
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 15; Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2005. 280 old. | ISSN 1454-0347
Kállay Dezső : Doop en nieuw leven. Een exegetische studie van Romeinen 6,1–11
Kampen: N. N., 2004. 300 old.
Geréb Zsolt : A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2004. 196 old. | ISBN 9737971132
Adorjáni Zoltán : Ót és újat
Areopágosz Könyvek; Kolozsvár: Koinónia, 2004. 323 old. | ISBN 9378022916

„Készítsétek az Úrnak útját…” Keresztelő János ézsaiási próféciát újraélesztő igehirdetése az által vált tartalmassá, átütő erejűvé és tömegeket mozgatóvá, hogy nem a teljes újdonság erejével hatott. Így János a régi és nagyon mélyre nyúló gyökerek sarjasztásával vált az áthagyományozás kiemelkedő mesterévé. Ez pedig magának Istennek a módszere volt. Ő Isai régi...

Kozma Zsolt : Szavak az Igéből
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2004. 260 old.
Visky Sándor Béla : Bizalom a határon. Teológiai esszék és tanulmányok
Kolozsvár: Koinónia, 2003. 240 old. | ISBN 9789738022751

„Hinni annyi, mint túl lenni a halálon. De hogyan lehetünk túl, ha egyszer innen vagyunk? A présbe kényszerültek végső válasza – Jóbné idült javaslata szerint – Isten megátkozása és a pusztulás. Avagy: bizalom a határon.”

Visky ​​S. Béla gondolkodásmódja, érvrendszere és hite egyaránt meggyőző és hiteles. Logikája töretlen, és bár nyilvánvalóan nehéz, sőt kényes...

Kovács László Attila : Éneklő-zenélő egyház
Kolozsvár: Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, 2003. 1 old.

Oldalak