Katechétika gyakorlat I

A gyakorlatot végző teológiai hallgató részt vesz a gyülekezeti hitvallásos nevelés minden részegységében óvodától az egyetemista bibliaóráig, megismeri az egyházi év és a Nemzeti Alaptanterv által előírt vallásórás, kátéórás és bibliaórás éves tanterveket. A szakmai gyakorlat végére képessé válik egyedül összeállítani éves tanterveket, óraterveket, megszervezni és lebonyolítani a hitvallásos oktatás-nevelés minden részegységét. Megtanul együttműködni a katechétikai munkában részt vevő szolgálattevőkkel (kántor, diakónus, vallástanár, stb.)

A hallgató minden típusú órára alaposan felkészül, váltakozva használva a tanult módszertanokat. A katechétikai tevékenységeket lehetőleg különböző módszerrel kell megvalósítania, hogy mindenik módszert kipróbálhassa. Az óraterveket a mentor lelkipásztorral megbeszéli mind az óra megtartása előtt, mind utána. A felmerült kérdésekről, sikerről és esetleges kudarcról jegyzetet készít. Pontos, percre lebontott óratervvel készül, amit minden oktatói alkalomra magával hoz nyomtatásban és elektronikusan, egyet a megtartott órák közül röviden vázol, csoportbeszélgetésen a felmerült kérdésekre válaszol. Az összefoglaló órákon, félév végén csak a munkával kapcsolatos, leírt kérdéseket és feladatokat beszéli meg csoportban. Félév végére minden korosztályban kell órát tartania. A megtartott órák adatait valamint az órához kapcsolódó mentori és saját megjegyzéseket rögzítenie kell az elektronikus munkanaplóban. Az órák részletes adatait írásban kell leadnia az oktatónak.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A gyakorlat fejleszti a teológiai hallgató katechetikai kompetenciáit.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 0 2
28 óra/szemeszter 0 0 28
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 110
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 60
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 20
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 82

Vizsgáztatás

A hallgató a jegyet szóbeli és írásbeli munkájára kapja. Szóbeli munka a tanórákon felmutatott figyelmes motiváltság, visszajelző csoportkénti tevékenység, témát érintő kérdések és másoknak adott helyes válaszok, valamint a csoport előtt bemutatott legalább egy tanóra-vázlat. Írásbeli munka min. 3 óravázlat, vallásóra, kátéóra és bibliaóra vázlata, valamint a saját jegyzete az féléves katekhetikai munkáról, naplószerűen, azaz minden megtartott óra után saját kiértékelés. A jegybe az önreflexió alapossága és őszintesége, mélysége is beleszámít.