Efézusi levél exegézise

A kurzus célja: megismerni azokat a sajátos exegetikai kérdéséket, amelyek az újszövetségi levélirodalom elemzésekor merülnek fel. Az újszövetségi levélirodalomban nem ritkák a himnikus jellegű liturgikus szövegrészletek. Ezeknek sajátos szókincse és verses formája van különféle stílusalakzatokkal; tartalmukat jól elkülöníthető gondolategységekre lehet tagolni, amelyek az üdvtörténet vagy üdvrend mozzanatait ragadják meg, s így egy-egy igehirdetés textusaként is elkülöníthetők.
A kurzus konkrétan Az efézusbeliekhez írt levél 1-3 fejezeteit veszi vizsgálat alá. Ez a levél a Pál apostol tanítását képviselő teológiai iskola alkotása, amely megőrizte az apostol teológiai látásmódját, de ezt egy új gyülekezeti helyzetre alkalmazta, éspedig azzal a céllal, hogy megerősítse a kis-ázsiai gyülekezetek egységét. Az előadások keretében egy-egy perikópa exegetikai elemzése történik a már ismert módszertani szempontok alapján.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus a következő sajátos kompetenciák kialakításában segít: - a hallgató képes szótár segítségével magyar nyelvre fordítani az Újszövetség szövegeit, és elemezni tudja azt a megtanult exegetikai módszerek alapján; • hallgató ismeri az újszövetségi levélirodalomra jellemző exegetikai kérdéseket (himnikus jellegű liturgikus szövegrészletek, sajátos nyelvezet, tanítói részek); - a hallgató tisztában van Az efézusbeliekhez írt levél izagógikai kérdéseivel; - fölismeri és föl tudja vázolni levél logikai szerkezetét; - meg tudja határozni a levél fő gondolatát; - értelmezni tudja a mondatok kapcsolatát; - el tudja helyezni a szöveg teológiai üzenetét a Biblia tágabb összefüggésében.

Általános kompetenciák

A kurzus általános értelemben fejleszti a hallgató azon képességét, hogy: - értelmezzen egy összetett szöveget; - meghatározza annak központi gondolatmenetét.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 130
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 45
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 45
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 12
Személyre szabott konzultáció
Szorgalmi idő összesen 102

Vizsgáztatás

A hallgató minden órára elkészíti a soron következő bibliai perikópa görög szövegének nyelvi elemzését (preparáció). A félév végén a teljes anyagból szóbeli vizsgára kerül sor. A végleges jegy összetevői: órai anyag előkészítése (20%), záróvizsga (80%)

Bibliográfia

Tanulmány folyóiratban

Könyv