Felvételi alapképzésre - Unitárius szakirány

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó Erdélyi Unitárius Egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerinti illetékes lelkészi hivatalnak (lelkész és gondnok aláírása) ajánlásával rendelkeznek. Felvételire jelentkezhetnek olyan egyháztagok is, akik a teológiai tanulmányokat második egyetemként óhajtják elvégezni. A Protestáns Teológiai Intézet bentlakást és étkezési lehetőséget biztosít a felvételiző jelöltek számára. A bentlakás és étkezés díját a beiratkozás előtt közöljük.

A felvételi vizsgára jelentkezés előfeltételei

Egyházközségi ajánlólevél

A felvételi vizsgára való jelentkezés előfeltétele az ajánló levél igénylése. Az ajánlóleveleket (a lelkész és a gondnok aláírásával) hivatali úton kell megküldeni az Erdélyi Unitárius Egyház Püspöki Hivatalának, megerősítés és továbbterjesztés végett. Az unitárius kollégiumban végzettek ajánlást hoznak a középiskolai vallástanártól is, amelyet az igazgató láttamoz.

Felvételi kritériumok

A felvételin 100 pont szerezhető, a következők szerint:

  • Hozott pontok (iratcsomó) 40 pont. Ebből a középiskolai évek tanulmányi átlaga 20 pont; az érettségi magyar jegye 12 pont; az idegen nyelv négy évi átlagának és érettségi jegyének hányadosa 8 pont. Többlet pontok nyerhetők vallásolimpiászon vagy szavaló- és népdalversenyen elért „dobogós” helyezésért, legfeljebb 10 pont, de csak a 40 pontos határig. Amennyiben valaki nem tett magyar érettségit, a teszt anyanyelvi készségre kapott pontszáma megduplázódik.
  • Szerzett pontok (alkalmassági beszélgetés és összetett teszt) 60 pont. Az alkalmassági beszélgetés kizáró jellegű, amelyen 40 pont szerezhető. (a) Tartalma: személyi jellegű kérdések (család, iskolák, szülőföld, egyházi beágyazottság, hivatás); (b) felolvasás, szavalás, éneklés (egy népdal, két egyházi ének a kijelölt 20–ból); (c) iii. unitárius káté, szóbeli vizsga (szöveghű visszaadás). Szintén legtöbb 20 pont szerezhető az összetett írásbeli teszten, amely a következőkből tevődik össze: anyanyelvi készséget vizsgáló feladatok, bibliai tesztkérdések a kijelölt anyag alapján. A versenyben maradáshoz a teszten legkevesebb 12 pontot (60%) kell elérni.

Mellékletek

Beiratkozás helye és címe

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Főtitkári Hivatal
Piaţa Avram Iancu (Bocskai tér) nr. 13.
400124 Kolozsvár

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

A beiratkozáskor a jelentkezők által személyesen benyújtott iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:

  1. születési bizonyítvány (eredeti és másolat);
  2. személyi igazolvány (eredeti és másolat);
  3. keresztelési és konfirmációi bizonyítvány a lakhely szerinti lelkipásztori hivataltól; áttért jelentkezők esetében az ajánlást külön is meg kell indokolni;
  4. eredeti érettségi oklevél és az iskola által hitelesített tanulmányi anyakönyvi kivonat másolata (foaie matricolă);
  5. kézírásos önéletrajz (1 példány);
  6. négy darab 3 x 4-es méretű fénykép (hátsó oldalán a jelentkező nevével és a személyazonossági igazolvány számával);
  7. a beiratkozási díj befizetését igazoló nyugta;
  8. orvosi bizonyítvány, amelynek tartalmaznia kell a vérvizsga és tüdőszűrés eredményét, vagy a családorvos igazolását arról, hogy jelentkező nem szenved fertőző betegségben és nincs környezetében TBC fertőzött, valamint azt is, hogy a jelöltnek nincsenek hallási zavarai, beszédhibája, nem szenved ideg- vagy elmebetegségben és nincsenek olyan fogyatékosságai, amelyek alkalmatlanná tennék a lelkipásztori szolgálatra.

Az iratokat füles irattartóban kérjük benyújtani a Rektori Hivatalba beiratkozáskor.